Het Oude Centrum

Interessegebied

Bevolking Oude Centrum

 

Opbouw bevolking

Het Oude Centrum heeft 6.900 inwoners, met een grote populatie studenten en veerkrachtige starters. Dat is terug te zien in het hoge aandeel volwassenen (77%); waarvan maar liefst 1000 inwoners met een leeftijd tussen de 19 en 26. De doorstroom in het Oude Centrum is ook hoog. Jaarlijks vertrekt een vijfde van de inwoners. Nieuwkomers komen zowel uit Den Haag, andere Nederlandse gemeenten als het buitenland.

In de samenstelling van de wijk zien we daarnaast een kwetsbare groep inwoners waarvan we weten dat die geconcentreerd wonen in een aparte buurt.

Thuissituatie

De woningen in Oude Centrum zijn goedkoop. Met 14% is het aantal koopwoningen heel beperkt, de huurwoningen zijn verdeeld over de sociale en particuliere sector. We zien dat maar liefst 64% van de huishoudens bestaat uit één persoon. Daar zit brede categorie inwoners: studenten, starters, gescheiden mensen maar ook inwoners met een uitkering of een ggz-achtergrond. Van de huishoudens met kinderen bestaat bijna de helft uit eenouderhuishoudens (overeenkomstig de 13% gescheiden inwoners).

Kansen en mogelijkheden

Het gemiddelde inkomen in het Oude Centrum ligt onder het gemiddelde, maar de verschillen zijn groot. Een aanzienlijk deel van deze wijk heeft dan ook voldoende kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd is er binnen de wijk een groep inwoners die wel kwetsbaar is: er zijn bijvoorbeeld 1357 huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen tot 130% van het minimum en is het aantal bijstandsuitkering ontzettend hoog.

Resultaatgebieden

 

Opgroeien en ontwikkelen

Er groeien relatief weinig kinderen op in het Oude Centrum. Een deel van deze kinderen groeit op in een kwetsbare omgeving, zo ligt het jeugdhulpgebruik boven het gemiddeld. Ook groeien veel kinderen op in een eenoudergezin en er zijn 194 gezinnen met een minimuminkomen. Wat wel opvalt is dat het jeugdhulpgebruik achterblijft bij de wijk Kortenbos, terwijl deze wijken op veel punten vergelijkbaar zijn.

Actief samenwerken

Sociale cohesie heeft in het Oude Centrum een eigen dynamiek. Veel inwoners komen niet oorspronkelijk uit Den Haag, blijven hier slechts tijdelijk wonen en hebben niet noodzakelijkwijs binding met de buurt of buurtbewoners. Van de groep studerende of werkende mensen zonder kinderen weten we dat zij niet vanzelfsprekend hun netwerk verbinden aan wijk of stad. Daarbij kunnen grote verschillen en spanningen ontstaan tussen buurten met meer oorspronkelijke bewoners.

Vergroten van de zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid van veel inwoners in deze wijk is gemiddeld. Sommige inwoners hebben een sterk sociaal netwerk, al dan niet buiten de wijk of stad. Tegelijkertijd is er een risico van verborgen eenzaamheid of problematiek. Verder valt op dat het Wmo-gebruik en het aantal uitkeringen boven het Haags gemiddelde ligt. Daarmee zijn er binnen de wijk buurten en groepen inwoners die wel kwetsbaar zijn en waar zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend is.

Bevolking
Inwoners totaal 6.900
Kind (0 tot 19) 13%
Volwassene (19 tot 65) 77%
Ouderen (65 tot 75) 7%
Ouderen (75 tot 85) 3%
Ouderen (85+) 1%
Huishoudens
Totaal aantal huishoudens 4.515
Eenpersoonshuishoudens 64%
Huishoudens zonder kinderen 21%
Huishoudens met kinderen 8%
Eenouderhuishoudens met kinderen onder 20 7%
Etniciteit
Westerse allochtoon 21%
Waarvan Oost-Europees 5%
Niet westerse allochtoon 36%
Autochtoon 43%

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56