Het Oude Centrum

Voornemen tot ingebruikgeving deel begane grond de Helena

Bekendmaking van het voornemen tot ingebruikgeving begane grond van het gebouw gelegen aan het Helena van Doeverenplantsoen 3 te ‘s-Gravenhage

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1778). Uit dit arrest vloeit onder andere voort dat de gemeente een onroerende zaak openbaar te koop moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen om een koopovereenkomst voor de betreffende onroerende zaak te sluiten met de gemeente. Uit recente rechtspraak volgt dat het Didam-arrest tevens van toepassing is bij ingebruikgeving van onroerende zaken door de overheid (ECLI:NL:RBNNE:2023:916).

Op basis van het Didam-arrest dient de gemeente bij onder meer de ingebruikgeving van een onroerende zaak een selectieprocedure te organiseren om op die wijze serieuze gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

De gemeente Den Haag heeft het voornemen om een deel van de begane grond, met een oppervlakte van ca. 132,78 m², van het gebouw op het hiernavolgende adres aan Stichting De Helena in gebruik te geven.

-

Helena van Doeverenplantsoen 3 te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie K, nummer 3318.

Op basis van onderstaande argumentatie is de gemeente Den Haag van oordeel dat bij deze ingebruikgeving Stichting De Helena de enige serieuze gegadigde is.

De argumenten

De gemeente Den Haag heeft het voornemen om de keuken en aanpalende ruimte op de begane grond in het gebouw, gelegen aan het Helena van Doeverenplantsoen 3 te ‘s-Gravenhage, aan Stichting De Helena in gebruik te geven. Deze ingebruikgeving heeft als doel om in samenwerking met andere (lokale) organisaties en door middel van voor de buurt betaalbare diners de sociale ontmoeting tussen buurtbewoners en andere belangstellenden te bevorderen. Daarnaast heeft deze ingebruikgeving als doel het stimuleren van gezonde voeding door (bereide) tegen voor de buurt betaalbare prijzen aan buurtbewoners en andere belangstellenden aan te bieden. De gemeente Den Haag is van mening dat de bedoelde ruimte in het gebouw een waardevolle bijdrage kan leveren aan het versterken van sociale verbindingen en het bevorderen van duurzame initiatieven binnen de (directe) omgeving.

De Gemeente Den Haag heeft dan ook de intentie een deel van de begane grond in het gebouw in bruikleen te geven aan een organisatie zonder winstoogmerk, waardoor de prijzen van de door de gemeente gewenste te leveren diensten van de bruiklener betaalbaar blijven, zodat zo veel buurtbewoners als mogelijk het gebouw ook als een sociale ontmoetingsplaats gaan zien en gebruiken. Stichting De Helena heeft als statutaire doel het leveren van een bijdrage aan de kunst, stad, samenleving en de transitie in en rondom het Oude Centrum in Den Haag, te beginnen in en rondom De Helena. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van projecten en het, in samenwerking met stadsbewoners en/of organisaties, uitvoeren van diverse maatschappelijke projecten. Gelet op de statutaire doelstelling van Stichting De Helena én het hiervoor omschreven doel van het gebouw wenst de gemeente Den Haag de genoemde locatie in gebruik te geven aan Stichting De Helena, die voornemens is de hiervoor genoemde doelen en functies te realiseren in de betreffende ruimte in het gebouw.

Termijn reactie

Derden met een rechtens te honoreren belang die zich niet kunnen verenigen met dit voornemen tot ingebruikgeving aan Stichting De Helena kunnen daartoe binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie in het Gemeenteblad hun bezwaren kenbaar maken. Dit kan door een gemotiveerd bericht te sturen naar het e-mailadres centralevastgoedorganisatie@denhaag.nl o.v.v. Helena van Doeverenplantsoen 3 te ’s-Gravenhage.

Indien een tijdige reactie wordt ontvangen, beoordeelt de gemeente de schriftelijke motivering binnen 14 dagen na het einde van de reactietermijn en zal zij u haar standpunt mededelen. Indien u zich vervolgens niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt uiterlijk binnen 20 dagen na dagtekening van de brief waarin uw bezwaren door de gemeente ongegrond zijn verklaard, een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Den Haag.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te treden en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de desbetreffende rechten daartoe verwerkt.

Met deze publicatie heeft de gemeente Den Haag uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56