Het Oude Centrum

Verslag informatiebijeenkomst The Grey Space In The Middle

Voor omwonenden en belanghebbenden “The Grey Space In The Middle”, Paviljoensgracht 20, 10 juni 2024

Aanwezig: 11 bezoekers waaronder drie bestuursleden bewonersorganisatie Het Oude Centrum

Uitnodigingen: via website bewonersorganisatie en huis-aan-huis verspreiding in de Paviljoensgracht, het Wagenstraatje en de Nieuwe Molstraat

Aanleiding: voornemen om tot aanvraag te komen tot permanente ontheffing op het bestemmingsplan Oude Centrum voor de exploitatie van ondersteunende horeca

Toelichting op: ontheffingsaanvraag door Chris Langerak, programma door Marijke Cobbenhagen, geluidszaken door Rames Nieuwenhuizen

Tekst gaat na afbeelding verder

Ontheffingsaanvraag bestemmingsplan

The Grey Space In The Middle is een cultureel centrum dat sinds 2018 is gevestigd op de begane grond en kelder van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Paviljoensgracht 20-24. Ten behoeve van het exploiteren van ondersteunende horeca is voorjaar 2019 een ontheffing verleend op het bestemmingsplan Oude Centrum voor “zware horeca”. Mede omdat The Grey Space destijds een nieuwe culturele instelling was, is toen gekozen om te komen tot een tijdelijke ontheffing voor een periode van vijf jaar.

Op basis van de ontheffing zijn een exploitatievergunning, een Drank- en Horecawet vergunning en een terrasvergunning verleend. Op basis van deze vergunningen mogen we ondersteunend aan ons culturele programma horeca exploiteren (lees: alcohol schenken) dagelijks tot 01:00 en in de weekenden tot 02:00 (met uitloop tot 02:30). Tevens hebben we een aantal malen zgn. “verlaatjes” aangevraagd, dat zijn incidentele nachtontheffingen. Op basis van onze terrasvergunning mogen we dagelijks, in het terrasseizoen van 01 april tot 01 november, een terras aan de Paviljoensgracht exploiteren tot 01:00. Tevens is een gebruiksmelding gedaan bij de Veiligheidsregio Haaglanden op basis waarvan wij maximaal (om precies te zijn) 277 personen mogen ontvangen op de begane grond en 242 personen in de kelder. Om een en ander in goede banen te leiden hebben we op druk bezochte avonden minimaal twee (en soms meer) beveiligers rondlopen. Zowel bij de deur, op het terras, als binnen in de kelder.

Indien de tijdelijke ontheffing verloopt, ontstaat een hiaat in de juridische grondslag van onze vergunningen. We willen daarom op korte termijn een nieuwe ontheffing aanvragen. Met de nieuwe ontheffingsaanvraag beogen we nadrukkelijk geen verzwaring van onze horeca-exploitatie (dus we blijven in principe dezelfde openingstijden hanteren), maar opteren dit keer voor een permanente ontheffing, vergelijkbaar met tal van andere Haagse culturele instellingen.

Als onderdeel van de ontheffingsprocedure worden belanghebbenden door de gemeente in de gelegenheid gesteld om tegen het voorgenomen besluit een zienswijze, dan wel een bezwaarschrift in te dienen.

Programma

The Grey Space In The Middle biedt een podium voor tal van culturele manifestaties, kunstexposities, performances en concerten. Naast eigen programma, zijn we ook onderdeel van tal van andere Haagse evenementen als Rewire, Sniester en het Grauzone Festival en bieden we ruimte aan veelbelovende startende organisaties en jonge makers. In de verdere ontwikkeling van ons programma blijft het voeren van een eigen bar van groot belang (zowel wat betreft hospitality als inkomstenbron). We willen in de toekomst bezien of we met onze ondersteunende horeca een betere verbinding kunnen leggen tussen dag- en avondprogramma en daarmee mogelijk op projectbasis ook een (warme) maaltijd gaan serveren.

Geluidszaken

Hoewel de ontheffingsaanvraag zich primair richt op de mogelijkheid tot het schenken van alcohol, beseffen we dat het belangrijk is om in relatie tot de omgeving ook aandacht te hebben voor mogelijke (geluids)overlast die wordt veroorzaakt door zowel versterkt geluid als door bezoekers op het terras. Ten aanzien van het versterkte geluid is recentelijk een nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten onderschrijven in hoge mate onze eerdere stelling dat de kelder nagenoeg geluidsdicht is (: ook na 23:00 zou hier een geluidsniveau van 99 dB toelaatbaar zijn!). Voor de ruimtes op de begane grond geeft het onderzoek een genuanceerder beeld over tijdsperiodes en maximale geluidsbelasting, maar verwachten wij geen grote problemen in de organisatie van onze reguliere activiteiten. Het nieuwe geluidsonderzoek is inmiddels aangeboden aan de Omgevingsdienst Den Haag. Wij hopen met hen op korte termijn tot vervolgoverleg te komen over hoe wij zelf op een praktische wijze tot nadere invulling kunnen komen van onze verantwoordelijkheid om geluidsbelasting binnen de normering te houden en geluidsoverlast te voorkomen.

Als praktische handreiking hebben we toegezegd om bij een verwachte hoge geluidsbelasting in de kelder, de ruimte enkel via de interne zij-ingang (de oude hoofdingang van de kelder) te ontsluiten. Bezoekers dienen hierdoor enigszins om te lopen, maar het voorkomt onnodige geluidsuitstoot. De formele hoofdingang van de kelder is dan uitsluitend in bedrijf als vluchtroute.

We hebben het idee dat naast het risico tot directe geluidsoverlast, er richting het naburig pand (Paviljoensgracht 26) ook de mogelijkheid bestaat tot overlast door ‘contactgeluid’. Geluid dat je in eerste aanleg niet hoort, maar wel voelt en daarmee ook een serieuze impact kan hebben op de verblijfskwaliteit van een aangrenzende ruimte. We hebben een vervolgonderzoek ingezet naar de technische mogelijkheden (en financiële consequenties) om ook hierin tot verdere beperking van overlast te komen. We zullen naast de betreffende buren ook onze verhuurder (de Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente Den Haag) betrekken en hopen dat we gezamenlijk tot consensus komen over passende maatregelen.

Aanpak overlast

Tijdens de bijeenkomst is door een aantal aanwezigen melding gemaakt van incidentele overlast. De meeste overlast wordt ervaren door bezoekers buiten op het terras of in de omgeving van het gebouw. Nu zijn wij van mening dat het bezoek aan The Grey Space van grote groepen veelal jonge mensen doorgaans ordentelijk verloopt. We kunnen onze bezoekers niet opsluiten en we mogen ze binnen niet laten roken, dus er zullen altijd (zeker bij goed weer) mensen buiten aanwezig zijn. We beseffen echter dat deze incidentele overlast voor omwonenden een serieus probleem kan zijn en komen tot de volgende concrete maatregelen:

We beperken de terrasexploitatie tot 23:00 doordeweeks en 00:00 in het weekend (dat is dus beperkter dan hetgeen we mogen op basis van de verleende terrasvergunning).

We plaatsen signings op het terras met het verzoek rekening te houden met onze buren.

We instrueren onze beveiligers te interveniëren bij (geluids)overlast op het terras en tevens erop toe te zien dat onze bezoekers zich niet onnodig ophouden in het Wagenstraatje en dat zij bij wildplassen (waar dan ook) direct worden aangesproken.

We gaan erop toezien dat we de ramen en deuren in de achtergevel (richting de achtertuin) gesloten houden en personeel erop wijzen dat de tuin na sluitingstijd een no-go area is.

Vervolg

Alle aanwezigen hebben middels een reactieformulier aangegeven op welke onderwerpen (programma, ontheffingsaanvraag en/of geluidszaken) zij op de hoogte willen blijven worden gehouden. Tevens ontvangen zij allen de verslagnotitie van deze informatiebijeenkomst.


Geluid mag in de nacht ‘aan de gevel’ niet meer dan 40 decibel zijn. De geluidsnorm binnenin de woning is ’s nachts 25 decibel.

Gratis App om decibels te meten: Decibel X: DB Geluidsmeter

Melden overlast: https://eloket.odh.nl/overlastmeldingformulier

Regelmatig overlast van luidruchtige mensen op het terras? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56