Het Oude Centrum

Samenvatting leefbaarheidsoverleg

Korte samenvatting van hetgeen is afgesproken/ toegezegd tijdens het leefbaarheidsoverleg,
daarnaast een paar afspraken die we als bestuur van de wijkorganisatie hebben gemaakt
met de wijkmanager:

De Helena
Binnenkort wordt er een aanbesteding gestart voor de exploitatie van De Helena. De projectleider van de gemeente zal eerst aan de slag gaan met het opstellen van een programma van eisen voor de invulling van het gebouw. Er wordt gezocht naar een partij die het pand kan exploiteren. Het pand blijft eigendom van de gemeente. In het programma van eisen worden in elk geval de volgende punten opgenomen:

  • Het pand moet een maatschappelijke en culturele invulling krijgen;
  • De Energiekas moet een plek krijgen en houden;
  • Er moet invulling worden gegeven aan een buurtkamer;
  • De creatieve verbinding tussen buiten en binnen, het Podium Helena, moet worden
    opgenomen in het geheel. Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen projectleider en wijkorganisatie over het aanbestedingstraject en het vervolg.

Buurtkamer/buurtinitiatieven
Afgezien van een buurtkamer in De Helena kunnen bewoners altijd het initiatief nemen om met andere bewoners uit de wijk iets te organiseren, bijvoorbeeld een koffieochtend of kaartclub. De wijkmanager zal dit mogelijk maken met een geschikte ruimte en de mogelijkheid van koffie en thee tegen gereduceerd tarief (de Lutherse Kerk, het Schaakcafé, GreySpace). Ook de ruimte van de Wijkorganisatie, Paviljoensgracht 56, is beschikbaar.

Vergroening
Naar aanleiding van de zeepkist over de Spijkermakersstraat is er nu contact tussen de wijkmanager en omwonenden. Algemeen: initiatieven van bewoners worden zeer gewaardeerd, hiervoor geldt: neem contact op met de wijkmanager, bijv. over het vergroten van boomspiegels en het verbreden van geveltuinen. Overigens is de gemeente bezig met een zogenaamde groenkansenkaart, waarin alle mogelijkheden voor vergroening in kaart worden gebracht, ook initiatieven van bewoners kunnen hierin een plek krijgen. De wijkorganisatie kan hier ook een rol in spelen: verschillende ideeën voor vergroening van de wijk kunnen we bundelen en naar de wijkmanager sturen zodat we kunnen kijken wat er (mogelijk gerelateerd aan de groene kansenkaart) gerealiseerd kan worden. Ook kan de wijkorganisatie contact zoeken met verschillende groene initiatiefnemers in de wijk (waaronder de groepen in de veerkades, groene mol, glazen bol, pander, waterspin, groene ondernemers Boekhorststraat, groene route, kloostertuin, Spijkermakerstraat) om input te verzamelen en te bundelen. En tot slot: op 8 mei is er een gesprek met de opbouwwerker om te komen tot een groengroep van de wijkorganisatie.

Doubletstraat
Wat er nu concreet op de rol staat is het ontwikkelen van een nieuwe prostitutienota, de huidige loopt tot 2022 dus is aan vervanging toe. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de Doubletstraat en de Geleenstraat. De projectleider zal met de stakeholders (o.a omwonenden, exploitanten, sekswerkers) gesprekken voeren. In mei stuurt het college een brief naar de raad, waarin het hele proces wordt beschreven. Inmiddels is de brief beschikbaar in het Raadsinformatiesysteem (RIS318710) en deze wordt 13 juni besproken in Commissie Samenleving. Los van de prostitutienota lag er ook nog de motie die oproept om naar de leefbaarheid rondom de Doubletstraat te kijken. In de afdoening staat:
“Het college neemt het initiatief om een gesprek met alle betrokkenen te organiseren. Dit stelt ons in staat de huidige overlastsignalen te identificeren en vervolgens gerichte aanvullende maatregelen te treffen. We staan open voor een constructieve samenwerking om de leefbaarheid in de straat te verbeteren”


Geluidsoverlast terras GreySpace

Op de zeepkist werd aandacht gevraagd voor de overlast van het terras van GreySpace tot ver na middernacht. Coskun zoekt uit wat er vergund is en als er sprake is van overtreding van de regels wordt er gehandhaafd.
Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@hetoudecentrum.nl

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56