Het Oude Centrum

Omgevingsdienst Haaglanden

Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen, t.h.v. Paviljoensgracht 137 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van gemeente Den Haag bekend dat besloten is maatwerk vast te stellen voor lozen van grondwater in een vuilwaterriool afkomstig van een ontwatering voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. De locatie betreft t.h.v. Paviljoensgracht 137, 2512 BN te Den Haag.

Bezwaar

De beschikking is op 23 oktober 2023 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 4 december 2023 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag. Ook kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen via www.denhaag.nl, onder vermelding van het zaaknummer 01083518. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56