Het Oude Centrum

Hof van Wouw

Jacobus van Wouw bekleedde het ambt van burgemeester in Den Haag. Zijn kleindochter, Cornelia van Wouw (1601-1681), overleed zonder in het huwelijk te treden. Opmerkelijk genoeg stichtte ze in 1647 een liefdadigheidsinstelling, waaraan ze haar volledige vermogen schonk. Deze daad verrichtte ze nadat ze schijndood was verklaard en vervolgens weer tot leven kwam nadat ze al in een gesloten grafkist was geplaatst.[1] Het was te danken aan een vastberaden dienstmeisje genaamd Elsje Ariëns, die weigerde te accepteren dat Cornelia werkelijk overleden was. Uit erkentelijkheid werd Elsje tot de allereerste portierster benoemd.

Met het vermogen dat aan de liefdadigheidsinstelling werd nagelaten, ontvingen de bewoonsters maandelijkse toelages en werd het onderhoud van de gebouwen gefinancierd. Deze weldadige stichting staat bekend als “De Hof van Wouw” en heeft tot doel huisvesting te bieden aan behoeftige, alleenstaande vrouwen van protestants-christelijke afkomst die 50 jaar of ouder zijn. Tot aan haar overlijden op 25 september 1681 woonde Cornelia zelf in deze instelling.

In haar testament bepaalde Cornelia dat afstammelingen van haar broers en zussen een plaats in het bestuur van het College van Regenten moesten bekleden. Dit bestuur bestaat altijd uit een regent en twee regentessen, bijgestaan door twee toezichthoudende regenten, waarvan één een notaris van de stichting is. De stichting organiseert jaarlijks rond de verjaardag van Cornelia een diner voor de bewoners, zoals zij had verzocht. Een portret van Cornelia van Wouw prijkt boven de schouw in de regentenkamer, welke in 2014 is gerestaureerd. Dit portret houdt de herinnering levendig aan de edelmoedige vrouw wiens levensverhaal nauw verweven is met het voortbestaan van deze liefdevolle instelling.

Stukje van het Hofje van Wouw

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56